POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Termeni Generali

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale statului român.

Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L și sunt apărate de legea română și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral fără permisiunea anterioară a companiei. Toate drepturile sunt rezervate.


S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosită de dumneavoastră pentru comunicare.

S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, cauzată de vizitarea sau afișarea site-ului sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, sau fișiere de pe acesta.

Este necesar acordul nostru pentru a conecta acest site cu alte site-uri.

S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.


Termeni de Confidențialitate

S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru.

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.


Scopul Colectării Datelor

– informarea Clienților cu privire la îndeplinirea scopului contractual și legal, atât pentru a se putea furniza în continuare serviciile companiei, cât și pentru a putea comunica și a ține la curent Clienții cu toate serviciile companiei, în ceea ce privește execuția lucrărilor, gama de produse și servicii, comenzi, sau orice alte informații solicitate de Clienți care completează formularul de contract prezent pe site. Datele cu care Clienții se înregistrează pe site vor fi folosite exclusiv pentru cele menționate mai sus.

– facilitarea desfășurării tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale.

– comunicare prin folosirea poștei electronice (e-mail)


Scopul Colectării Datelor cu Caracter Personal

Comunicarea și ținerea la curent a Clienților cu toate serviciile companiei, în ceea ce privește execuția lucrărilor, gama de produse și servicii, comenzi, sau orice alte informații solicitate de Clienți care completează formularul de contract prezent pe site.

Onorarea comenzilor, conform cărora Operatorul comunică cu persoana vizată prin email sau telefon.

Interesul legitim al S.C. WEDDING ART DEEAFOTO și al partenerilor săi, precum și executarea contractelor cu persoanele vizate.


Temeiul Legal al Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dat de către persoana vizată și pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.


Categoriile de Date Prelucrate

Datele personale pe care persoana vizată le-a pus la dispoziția Operatorului în vederea executării contractului: nume, prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal 90 de zile după transmiterea răspunsului pentru solicitarea înaintată de către Client/Persoană vizată.


Obligația Clienților

Clienții sunt obligați să furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru desfășurarea tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale de către S.C. WEDDING ART DEEAFOTO S.R.L. Refuzul Clientului atrage după sine imposibilitatea executării obligațiilor contractuale.


Drepturile Persoanelor Vizate

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

• Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@fotograful-tau.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.

• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

• Dreptul de a vă adresa justiției;

• Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea companiei, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

• Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea companie restricționarea prelucrării în cazul în care se aplica unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile companiei legitime prevalează asupra drepturilor Dvs.

• Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (a) sau al art. 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimțământul tău explicit.

• Perioada de timp: Compania va încerca să răspundă solicitării Dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii Dvs.

• Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil ca Compania să nu vă poată oferi acces la toate sau la unele dintre datele Dvs. personale datorită dispozițiilor legale. Dacă Compania refuză cererea Dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

• Imposibilitatea de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil ca Compania să nu poată căuta datele Dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea Dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care Compania nu le poate consulta atunci când furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser-ul Dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării Dvs., cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@fotograful-tau.ro

 

Contact

Pentru informatii suplimentare referitoare la serviciile noastre nu ezitati sa ne contactati.

Ploiesti - Prahova
0728 460 838